Zeitplan und Rahmenprogramm

Freitag 18:00 - Freitag 23:00 Freitag - Abend
Samstag 00:00 - Samstag 10:00 Freitag - Nacht
Samstag 11:00 - Samstag 16:00 Samstag - Mittag
Samstag 18:00 - Sonntag 23:00 Samstag - Abend
Sonntag 00:00 - Sonntag 10:00 Samstag - Nacht
Sonntag 11:00 - Sonntag 16:00 Sonntag - Mittag